Év Honlapja 2015
Balatonakali Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a balatonakali állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére
a 2018/2019. tanév II. és a 2019/2020. tanév I. félévére

A pályázatról bővebben a kép alatt, valamint a csatolmányban olvashatnak.
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
„A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


„B típusú” pályázatra a balatonakali állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és a tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, azaz 72.250 Ft-ot.
Nem igényelhetnek ösztöndíjat:

• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói
• a doktori (PhD) képzésben résztvevők
• a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
Az önkormányzat 2018. december 6-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntésről 2018. december 10-ig értesíti a pályázókat.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. március

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (A típus esetén).

2. Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolata.

3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
4. Igazolás az egy háztartásban élők számáról.

5. Közös háztartásban élő tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolás.

6. A pályázó szociális rászorultsága igazolására az alábbiakat kell csatolni:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 2018. szeptembert megelőző 6 havi (2018.03.01.- 08.31.-ig) nettó jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást

b) egyéb jövedelmeknél (pl.: vállalkozók, munkanélküliek esetén) pedig a 2018. szeptembert megelőző 12 havi jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást, 2017. évről adóbevallást,

c) tanulmányi eredménye (pl.: köztársasági-, tehetséges diáknak járó ösztöndíj stb.) és más jogcímen megítélt ösztöndíj havi mértékét igazoló dokumentumokat.

Pályázni a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon történt előzetes regisztráció után a személyes és pályázati adatok feltöltésével lehetséges. Korábbi pályázati évben regisztráltak a már meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.
A kinyomtatott pályázatot a Polgármesteri Hivatalban a pályázó által aláírva,
1 példányban a mellékletekkel együtt kell benyújtani.
Pályázati anyagok hiánypótlására a benyújtási határidőn túl lehetőség nincs!

Figyelem! A hiányos mellékletekkel benyújtott pályázat érvénytelen, a bírálatban nem vesz részt!

A pályázat benyújtási határideje : 2018. november 6.


Balatonakali Község Önkormányzata