Év Honlapja 2015
Balatonakali Község Önkormányzatának ösztöndíj-pályázata helyi fiatalok támogatása céljából a 2019/2020-as tanév őszi félévére, a 2018/2019. tanév második félévének eredménye és a helyi közösségben történő szerepvállalása alapján.
Ösztöndíj pályázat
1. A pályázat célja:
Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.

2. A pályázók köre:
Az ösztöndíj pályázaton kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

Az ösztöndíj-pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 13 évnél idősebb és 24 évnél fiatalabb diákok jelentkezhetnek, akik középiskolai, vagy felsőoktatási intézményben (hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Hátrányos helyzetűek, az elbírálás szempontjából azok az egyének, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át. A jogosultság megállapításához a jövedelmi viszonyokról nyilatkozatot kell benyújtani.
A pályázat tartalmazza a pályázó személyes adatait, félévi értesítőjét, tanulmányi előmenetelét, esetleges elért eredményeit, dicséreteit, helyi közösségi munkáját.

3. Az ösztöndíj mértéke:
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése) mellett az utazási költségeket is.
Az ösztöndíj összege havi 14.000 forint, időtartama 5 hónap (szeptember-január hónapokban).

4. Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
A támogatott fiatalok ösztöndíjra való jogosultságát a középiskolai, felsőoktatási intézményi jogviszony igazolás alapján történik.
A tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok ösztöndíj-pályázatának elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:
– hátrányos helyzet értékelése a 2. pontban felsorolt szempontok szerint,
– tanulmányi eredmény (félévi bizonyítvány másolata),
– közösségi szerepvállalás.
A pályázatok értékelése a konzorcium tagjainak együttes döntése alapján történik, a jelentkezők lakóhelye szerinti települési önkormányzat javaslatai alapján.

Pályázatok benyújtási határideje:
2019. szeptember 13.

A benyújtás módja:
személyesen vagy postai úton: Balatonakali Község Önkormányzata, Balatonakali,
Kossuth u. 45.
Ösztöndíj pályázat