Év Honlapja 2015
Balatonakali Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
„A típusú” pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B típusú” pályázatra a balatonakali állandó lakos, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

Mindkét típusú pályázatnál feltétel, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át, azaz 142.500 Ft-ot.

Nem igényelhetnek ösztöndíjat: a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói; doktori (PhD) képzésben részt vevők; kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók és/vagy vendéghallgatói képzésben részt vevők.

Az önkormányzat 2021. december 6-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntésről 2021. december 8-ig értesíti a pályázókat.

Az „A típusú” ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, folyósításának kezdete legkorábban 2022 márciusa.

A „B típusú” ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév, folyósításának kezdete a 2022/2023. tanév első féléve.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás
(A típus esetén).
2. Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolata.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
4. Közös háztartásban élő tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolás.
5. A pályázó szociális rászorultsága igazolására az alábbiakat kell csatolni:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 2021. szeptembert megelőző 6 havi (2021. 03. 01.–08. 31-ig) nettó jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást;
b) egyéb jövedelmeknél (pl.: vállalkozók, munkanélküliek esetén) pedig a 2021. szeptembert megelőző 12 havi jövedelem alapján elkészített jövedelemigazolást, 2020. évről adóbevallást;
c) tanulmányi eredménye (pl.: köztársasági, tehetséges diáknak járó ösztöndíj stb.) és más jogcímen megítélt ösztöndíj havi mértékét igazoló dokumentumokat.

Pályázni a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon történt előzetes regisztráció után a személyes és pályázati adatok feltöltésével lehetséges.

Korábbi pályázati évben regisztráltak a már meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be. A kinyomtatott pályázatot a Polgármesteri Hivatalban a pályázó által aláírva, 1 példányban a mellékletekkel együtt kell benyújtani. Pályázati anyagok hiánypótlására a benyújtási határidőn túl lehetőség nincs! Figyelem! A hiányos mellékletekkel benyújtott pályázat érvénytelen, a bírálatban nem vesz részt!

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5.

Balatonakali Község Önkormányzata