Év Honlapja 2015
Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület
8244 Dörgicse, Fő u. 47.
Képviselője: Kovács Dániel
Számlaszám: 12083002-00154689-00100008
Adószám: 19381655-1-19
Nyilvántartási szám: 19-02-0002818
Tel: +36 30 464 5321
E-mail: kovidani94@gmail.com

A Balatonakali Erdélyi Kör Egyesületet (BEKE) 2007. február 26-án hozta létre a település közel 60 polgára az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján.

Az Egyesület célja:

– kulturális tevékenység
– kulturális örökség megóvása,
– valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység folytatásával a Kolozs megyei (Románia) Várfalva (Plaiesti) község közigazgatási területéhez tartozó helységek – elsősorban Kövend – múltjának és jelenének megismerése és megismertetése, kulturális emlékek feltárása. A település fejlődését elősegítő tevékenység végzése, az Európai Uniós támogatási rendszer figyelembevételével és alkalmazásával. Balatonakali és Kövend község együttműködése, a falusi életvitel és gazdálkodás közös tapasztalatainak kicserélése és hagyományainak megőrzése. testvér települések környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

Az Egyesület feladatai:

- a célok megvalósítása érdekében találkozók szervezése legalább évi 2 alkalommal,
- az egyesület tagságának tájékoztatása összejövetel keretében,
- kulturális emlékekből kiállítások szervezése, filmvetítés
- kutatómunka végzése a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése,
- gyűjtések szervezése, lebonyolítása, jótékonysági rendezvények szervezése.
- helyi közéleti eseményekben való részvétel, folyamatos kapcsolattartás az elöljáróságokkal.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről, írásbeli felvételi kérelme alapján, az Egyesület Elnöksége dönt.

Az Egyesület szervei:

Közgyűlés
Ellenőrző Bizottság
Elnökség

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

2021. október 24-én tisztújító közgyűlést tartottunk.

Kovács Dániel – elnök
Andó Eszter – elnökségi tag
Bekéné Bartha Erzsébet – elnökségi tag
Királyhegyi Ottília – elnökségi tag
Dr. Palásthy Julianna – elnökségi tag

Ellenőrző bizottság tagjai:
Krajcz Józsefné
Lampérth Zoltánné
Biczó Anna

A megválasztott elnökség és felügyelő bizottság megbízatása 3 évre – 2024. október 14.-ig – szól.

A 2023. február 24-én közgyűlést tartottunk, melyen a Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület tagsága egyhangú határozatával elfogadja a módosított alapszabályt, melyből törölve lettek a közhasznú jogállásra utaló rendelkezések.