Év Honlapja 2015
2020-ban 25 esztendős óvodánk egy 2017-ben beadott TOP pályázat keretében 76.535.337.- Ft pályázat támogatásban részesült. A munkálatok ideje alatt az óvoda a helyi Művelődési Házba költözik majd át.
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
Projekt javaslatunk fő célja 1. az önkormányzatunk fenntartásában működő, több településről is befogadó, 25 férőhelyes napközis óvoda épületének
és környezetének felújítása, energetikai korszerűsítése, 2. a tervezett, az óvodai csoport várható korösszetételét is figyelembe vevő
eszközbeszerzések révén a nyújtott szolgáltatások, a pedagógiai munka színvonalának emelése. Projektünk a meglévő férőhely fejlesztésére
irányul, bővítés nem volt indokolt. Az óvoda 700 lelkes községünk és közvetlen vonzáskörzete szempontjából hiánypótló intézmény, mert garantálja
Balatonakali mellett Dörgicse, Örvényes és Balatonudvari számára a 2,5 évestől 6 éves életkorig a vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelő
tartalmú és színvonalú közszolgáltatások teljes körét. Az intézmény 25 éves, azóta megszakítás nélkül üzemel, maximális kapacitása 25 fő.
Statisztikai létszáma 18 fő (2017. októberi adat). Az intézménynek otthont adó – 100%-ban önkormányzati
tulajdonú – épület az óvodaátadás (1995. augusztus 20.) óta nem esett át generális felújításon. Az óvoda a törvényileg előírt 3 fős személyi
állománnyal rendelkezik: egy PED2 és egy PED1 besorolású diplomás óvodapedagógussal (előbbi maga az intézményvezető) és egy dajkával. A létszámon belül hátrányos helyzetű vagy
sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek nincs. Az érintett kistelepülések fennmaradása – elnéptelenedésének megakadályozása – és a gyermeket
nevelő helyi édesanyák mielőbbi munkaerőpiaci reintegrációja kivitelezhetetlen a Balatonakaliban működő napközis óvoda fejlesztése és
színvonalemelése nélkül. A jelentős munkaerőhiány fokozottan indokolja a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű kisgyermekes nők
munkába állásának ösztönzését, aminek elsődleges eszköze a lakóhelyen elérhető állami óvoda minőségi nevelési környezetének kialakítása. A 76
millió Ft összköltségű, 69 millió Ft támogatási igényű projekt az óvoda leginkább elhasználódott – többségében immár bő két évtizedes –
eszközparkjának részleges cseréjére és az intézménynek otthont adó azzal egyidős épület energetikai korszerűsítésére koncentrálódik. A projekt fő
eredményeként az épület jelenlegi „EE” energetikai minőség szerinti besorolása a minimálisan elvárt „DD” kategóriánál is jobb „CC” (korszerű)
kategóriába esik majd. A felújítás az épület tekintetében kiterjed a vizesblokk mosdó felújítására, a belső burkolatok cseréjére, a teljes homlokzat,
padlás hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, belső festésre, a használati melegvízellátás korszerűsítésére, lámpatestek cseréjére, a
csoportszoba klimatizálására. Az épület külső környezete is felújításra szorul, itt kiemelendő a kerítés felújítása, közlekedő utak építése, udvar,
játszóudvar felújítása. A projekt másik fő eleme az eszközbeszerzés. Mivel az óvoda berendezése elavult,
így annak csaknem teljes cseréje indokolt. A projekt keretében a székek és az asztalok teljes körű, valamint a már sokszor felújított, erősen
elhasználódott kiságyak cseréje valósul meg.( Ez a folyamat már elkezdődött) Emellett a pedagógiai célok teljesüléséhez elengedhetetlen elektronikai és informatikai eszközök
beszerzésére terjed ki a projekt. Mindezeken túl a játszóudvarban elhelyezésre kerülő készségfejlesztő fajátékok beszerzését is tervezzük. A projekt
célkitűzése kapcsolódik a Veszprém megyei Területfejlesztési Programhoz és annak stratégiai programjához. Előbbi esetében a kapcsolódást a 4.
prioritástengely jelenti (azon belül is a megyei települések népességmegtartó, népességvonzó erejének növelésével, ill. a megye településeinek
családbarát fejlesztésére irányuló pontok). A Balatonfüredi Járás fejlesztési prioritásai közül a lakosság életminőségének javítása kapcsolható ide,
ezen prioritáson belül pedig nevesített módon szerepel az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és az óvodai ellátási színvonal emelése, mint
cél a kistérségben. Önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi Terve is számos ponton a projekt fókuszával párhuzamos problémafelvetéseket és
megoldási javaslatokat fogalmaz meg. Ide sorolható: a településen alacsony 18. életév alatti gyermekszám (az összlakosság mindössze 11,7%-a, 90
fő); a kisgyermekes anyukák hátrányos munkavállalási pozíciója és rossz szociális helyzete, ami fokozódni fog a jövőben fokozódó gyermeklétszám
miatt. A projekthez akadálymentesítés is kapcsolódik, melyhez rehabilitációs szakembert vonunk be. Projektünk költségvetése takarékos módon
került összeállításra, a százalékos (illetve fajlagos) költségkorlátok betartásra kerülnek. Mivel az épület helyt ad egy konyhának is, az érintett építési
és a kapcsolódó szakmai szolgáltatások költségei arányosítással kerültek be a költségvetésbe.

A mellékelt felvételek a munkálatok előre haladtával párhuzamosan kerülnek feltöltésre.
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése
A Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális- jelentős energiahatékonyság javulást eredményező- fejlesztése